Ostetut liput
Käyttäjätilin asetukset
Tuki / UKK
Kirjaudu ulos
Järjestäjätilin asetukset
 

Henkilötietojen ja evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjänä toimii Ticted Oy (”Ticted”).

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa toimii:

Teknologiajohtaja Otto Järvinen

otto.jarvinenticted.com

Ticted käsittelee henkilötietoja Suomen henkilötietolain mukaisesti. Ticted noudattaa kaikessa toiminnassaan yksityisyyden suojaa koskevia vaatimuksia. Henkilötietoja käytetään Tictedin toiminnassa ja palveluissa. Tietoja saadaan Tictedin asiakasrekisteriin kuuluvilta henkilöiltä sekä henkilöiltä, jotka vierailevat Tictedin verkkosivuilla.

Ticted käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Ticted tallentaa tietoja ostoista palvelussa ja sähköpostiviestejä niiden sisällön vahvistamiseksi, jos tapahtuma tai palvelutilanne niin vaatii. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille ottaen huomioon henkilötietolaissa annetut säännökset koskien henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävillä Tictedin verkkosivuilla https://www.ticted.com.

Tictedin avointen verkkosivujen ja henkilöasiakkaan yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet

Yleistä

Ticted kerää, käsittelee ja analysoi tietoja Tictedin palvelujen käytöstä, tietoliikenteestä ja tapahtumista. Tietoliikennettä koskevia tietoja voidaan yhdistää verkkosivuilla käyviin ja palvelua käyttäviin henkilöihin ja käyttää viestien välittämiseen, jakamiseen ja lähettämiseen tietoverkoissa. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen paitsi kun on kyse Tictedin rekisteröidystä käyttäjästä.

Sekä Tictedin verkkokäyttäjistä että rekisteröityneistä käyttäjistä kerätään yksilöimätöntä tilastoa, jota tarjotaan tapahtumien järjestäjille. Tapahtumien järjestäjät saavat esimerkiksi tietoa tapahtumaan osallistuneiden henkilöiden ikäjakaumasta, sukupuolesta sekä ajankohdasta, jolloin pääsylippu tapahtumaan on ostettu. Kyseisten tilastojen perusteella ei ole mahdollista yksilöidä luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Täten kyseessä ei ole Suomen henkilötietolaissa tarkoitettu henkilötietojen luovuttaminen.

Tiettyihin Ticted verkkosivujen kautta tarjottaviin palveluihin saatetaan soveltaa erilaisia yksityisyyden suojan käytäntöjä.

Tictedille syötetyt tiedot suojataan SSL –suojauksella (Secure Sockets Layer). Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan salasanalla.

Mitä tietoja kerätään?

Ticted kerää ja analysoi muun muassa seuraavia tietoja Tictedin palveluja käyttävistä ja verkkosivuilla käyvistä henkilöstä:  
 • IP-osoite
 • Sijainti
 • Selaintyyppi (Internet Explorer, Firefox jne.)
 • Käyttöjärjestelmä (Windows jne.)
 • Kirjautumistapa
 • Sivut, joilla henkilö on käynyt
Tictedin asiakasrekisteriin rekisteröidyiltä henkilöiltä kerätään lisäksi seuraavat tiedot:
 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli (mikäli ilmoitettu)
 • Parisuhdestatus (mikäli ilmoitettu)
 • Kieli (mikäli ilmoitettu)
 • Sähköpostiosoite
 • Ostopäätökset palvelussa
Lisäksi maksupalvelu Stripe kerää seuraavia tietoja Tictedin palvelussa maksutapahtumien hoitamista varten:
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Luottokortin numero
 • Luottokortin voimassaolon päättymispäivä
 • CVC –koodi
Ticted ei ole vastuussa maksupalvelu Stripen keräämistä tiedoista eikä saa missään vaiheessa kyseisiä tietoja haltuunsa. Ticted ei täten ole vastuussa kyseessä olevien tietojen käsittelystä.

Tarkoitus

Ticted tallentaa tilastotietoja verkkosivujen käytöstä varmistaakseen verkon teknisen toteutuksen ja käytön. Ticted saa tietojen avulla myös kuvan verkkosivuilla kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja pystyy hyödyntämään tietoja verkkosivujen kehittämisessä.

Ticted käyttää verkkotilastoja parantaakseen sähköisiä palvelujaan ja ymmärtääkseen yhä paremmin asiakkaiden ja verkkosivulla kävijöiden tarpeita. Tietoja käytetään Tictedin toimintaan liittyvien tehtävien ja palvelujen kehittämiseen.

Tictedin asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään palvelunkäyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Ticted voi käyttää annettuja tietoja tulevien tapahtumien suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt. Tictedin keräämää tilastoa on myös mahdollista käyttää tapahtumanjärjestäjille tarjottavaan kohdennettuun markkinointiin.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan.

Kuka tietoja käsittelee?

Ticted valvoo kerättyä tietoa ja myy ostopäätöksiä, ikää, sukupuolta ja nimeä koskevia tietoja ravintoloitsijoille ja tapahtumien järjestäjille. Ticted voi käyttää apunaan alihankkijoita tiedon käsittelyssä asiakaspalvelussa, markkinointianalyyseissä tai yhteydenpidossa taloudellisiin toimijoihin. Alihankkijoiden edellytetään kuitenkin noudattavan yksityisyyden suojaamiseksi Euroopan komission tietoturvadirektiiviä (lokakuu 1998) U.S.-EU Safe Harbour -ohjelman kautta.

Ticted ei milloinkaan anna alihankkijoiden käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin Tictedin määrittelemiin tarkoituksiin.

Ticted voi käyttää rekisteröityjen asiakkaiden antamia tietoja määrättyihin tarkoituksiin kuten analysointiin ja markkinointiin.

Evästeiden käyttö

Ticted saattaa kerätä tietoa automaattisesti käyttämällä cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilyvä tekstitiedosto, jonka selain tallentaa verkkosivuilla kävijän kovalevylle. Tekstitiedostoon sisältyy tietoja, joita käytetään muun muassa verkkosivujen käytön helpottamiseksi. Eväste mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Ticted käyttää sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Jos et halua hyväksyä evästeitä, et voi myöskään käyttää Tictedin tarjoamia palveluja. Jatkaessasi Tictedin tarjoamien palvelujen käyttämistä Ticted katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Ticted takaa henkilötietolain mukaisen ja salassapitosäännösten estämättä jokaiselle oikeuden saada tietää, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Ticted korjaa ilman tarpeetonta viivästystä rekisterissä olevan ja käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Asiat koskevat pyynnöt osoitetaan teknologiajohtaja Otto Järviselle (tarkat yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta).

Rekisteröidyllä käyttäjällä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin kieltämällä puhelimen asetuksissa Tictedin lähettämien Push-ilmoitusten vastaanottamisen.

Tarkemmat säännökset koskien tietojen tarkastusta ja korjaamista on kirjattu lakiin.

Palaute

Tictedin palautejärjestelmän keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan Tictedin palvelun ja verkkosivujen kehittämiseen liittyvän palautteen keräämiseen sekä tarvittavien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Palautteen antaminen anonyymisti on mahdollista, joten nimen ja yhteystietojen antaminen ei ole välttämätöntä. Jos palautteen antaja kuitenkin haluaa antaa nimi- ja yhteystiedot, muodostuu annettujen tietojen perusteella Palaute –niminen henkilörekisteri. Rekisterin rekisterinpitäjä on Ticted ja yhteyshenkilönä toimii teknologiajohtaja Otto Järvinen (tarkat yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta).

Rekisteri koostuu sähköisesti annettujen palautteiden sisältämistä tiedoista sekä yksilöidyt tiedot sähköpostiosoitteesta ja nimestä. Palaute säilytetään, kunnes asia on käsitelty.

Palautetietoja annettaessa tiedot suojataan tiedonsiirron aikana SSL –suojauksella (Secure Sockets Layer). Annetuista tiedoista syntyvää rekisteriä suojataan salasanalla. Palautteen tietoja ei luovuteta millekään muulle taholle.

Palautetta lähettäneellä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan teknologiajohtaja Otto Järviselle (tarkat yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen alusta).

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävillä Tictedin kotisivuilla https://www.ticted.com.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai Tictedin tavasta käyttää kerättyjä tietoja verkkosivujen käytöstä, ota yhteyttä: supportticted.com